XLIV Sesja Rady Powiatu Iławskiego

sesja RP24 maja (czwartek), o godz. 12:00  w sali Nr 20 odbędzie się XLIV Sesja Rady Powiatu Iławskiego.

Porządek obrad przewiduje m. in.:

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie iławskim za 2017 rok.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
 3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok,
 4. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Iławskiego,
 5. zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
  na terenie powiatu iławskiego na rok 2018,
 6. określenia trybu sprzedaży prawa własności nieruchomości,
 7. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
  na lata 2018-2024,
 8. zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok.