XLIII Sesja Rady Powiatu Iławskiego

sesja RP26 kwietnia (czwartek), o godz. 12:00 w sali Nr 20 odbędzie się XLIII Sesja Rady Powiatu Iławskiego.

Porządek obrad przewiduje m. in.:
1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Szpitala w Iławie za rok 2017
w zakresie dot.: realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem na podstawie informacji dyrektora szpitala.
2. Przyjęcie informacji z realizacji „Programu współpracy powiatu iławskiego
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) włączenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Iławie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie.
b) udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na organizację Konferencji p.n. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”.
c) sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Kisielicach.
d) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018-2024.
e) zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok.