XLII Sesja Rady Powiatu Iławskiego

sesja RP29 marca (czwartek), o godz. 12:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie, w sali Nr 20 odbędzie się XLII Sesja Rady Powiatu Iławskiego.

Porządek obrad przewiduje m. in.:

* Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu
za rok 2017.
* Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji za rok 2017
oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
* Przyjęcie sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
w powiecie iławskim za 2017 rok.
* Podjęcie uchwał w sprawach:
-przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Iławie za rok 2017,
- uchwalenia „Programu rozwoju sytemu pieczy zastępczej na terenie powiatu iławskiego w latach 2018-2021,
- ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego i z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego,
- powierzenia niektórych zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie Gminy Kisielice,
- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018-2024,
- zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok,

- załatwienia skargi,