Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego

budynek27 marca (wtorek), o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie, sali nr 20 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.
Temat omawiany podczas posiedzenia to:
1. Informacja z działalności Portu Iława za 2017 rok i plan działań na rok 2018.
2. Informacja z realizacji zadań dot. promocji powiatu iławskiego w 2017 roku
i przedstawienie planu promocji na rok 2018.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLII sesję RP w sprawach:
a) powierzenia niektórych zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie Gminy Kisielice,
b) ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego i z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego.