Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”

szkola certykikatW roku szkolnym 2016/2017 blisko 250 szkół z Województwa Warmińsko-Mazurskiego poczynało starania, których uwieńczeniem miało być nadanie  Certyfikatu  przyznawanego   przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Ostatecznie udało się to 84 z nich, w tym dwóm z Powiatu Iławskiego – Zespołowi Szkół w Lubawie oraz Zespołowi Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie. Certyfikat przyznawany jest na okres 3 lat.

Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie szkół i placówek oświatowych, które:

- pomagają członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej postawy patriotyczne.
- zarządzają projektami w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz długofalowości działań.
- doskonalą procesy dydaktyczne i wychowawcze w obszarze edukacji patriotycznej i regionalnej, dążąc do zwiększenia jej skuteczności.
- tworzą klimat społeczny sprzyjający rozwojowi, osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości.

Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Niezbędna jest troska o prawidłowy rozwój intelektualny i moralny młodego pokolenia, o jego właściwą postawę, którą cechować powinien patriotyzm i umiłowanie ojczyzny, szacunek dla symboli i barw narodowych, tradycji i zwyczajów. Kształtowanie postaw patriotycznych oraz tożsamości narodowej i regionalnej pozwala człowiekowi na własną identyfikację oraz interpretację, przygotowuje do życia w społeczeństwie i kulturze, wpływa na kształtowanie więzi z krajem ojczystym, odgrywa szczególną rolę na obszarze wielokulturowym. Nasz świat z jednej strony charakteryzuje się rosnącą współzależnością, tendencją do homogenizacji i uniformizacji, z drugiej natomiast poszukuje korzeni, sposobów wzmocnienia tożsamości lokalnych i regionalnych przy jednoczesnym zachowaniu dystansu do innych. Współczesny człowiek, broniąc się przed globalizacją i uniformizacją, zaczyna poszukiwać tego, co nas odróżnia od innych. Wartości tych poszukuje w regionalizmie, swoich lokalnych korzeniach. (źródło http://old.ko.olsztyn.pl/)

Wracając do tematu z ubiegłego tygodnia zapytaliśmy obydwie szkoły, o ich poczynania w celu zdobycia tego prestiżowego odznaczenia, o zrealizowane projekty i zaangażowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Iławskiego.

Zespół Szkół w Lubawie

W październiku bieżącego roku Zespół Szkół w Lubawie otrzymał Certyfikat przyznawany  przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty: „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Mogły się o niego ubiegać przedszkola, szkoły publiczne i niepubliczne oraz placówki wszystkich typów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Certyfikaty były przyznawane po raz pierwszy i dla wszystkich szkół, które spełniły wymogi formalne i przeszły pomyślą weryfikację. Nasze starania o przyznanie Certyfikatu rozpoczęły się złożeniem odpowiedniego wniosku, w grudniu ubiegłego roku a zakończyły sporządzeniem sprawozdania (lipiec 2017). Koordynatorami przedsięwzięcia były panie Katarzyna Bartkowska i Aleksandra Zimnicka. Przyznając nam Certyfikat, uznano, że spełniamy wymogi, określone regulaminem przyznania Certyfikatu, m.in.:

 • W Zespole Szkół kształtujemy wśród uczniów tożsamość narodową, więzi z krajem ojczystym i współuczestnictwo w pielęgnowaniu tradycji,
 • Promujemy postawy patriotyczne,
 • Doskonalimy procesy dydaktyczne i wychowawcze,
 • Tworzymy klimat społeczny sprzyjający rozwojowi, osiąganiu sukcesów i wspierający poczucie własnej wartości,
 • Współdziałamy z rodzicami i społecznością  lokalną,
 • Upowszechniamy wiedzę na temat polskiej historii i kultury, a także walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju,
 • Rozwijamy uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym,
 • Wydobywamy wartości tkwiące we własnym regionie w aspekcie „małej ojczyzny”,
 • Inicjujemy i prowadzimy działania o różnym zasięgu terytorialnym w ramach ubiegania się o Certyfikat (np. uroczystości, konkursy, turnieje, rajdy, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia terenowe – odwiedzanie miejsc pamięci narodowej, wycieczki do muzeum, miejsc o znaczeniu historycznym i kulturalnym, itp.),
 • Upowszechniamy ideę pamięci narodowej oraz prowadzimy działalność związaną z upamiętnianiem miejsc walk                   i męczeństwa Narodu Polskiego,
 • Informujemy społeczność o realizowanych zadaniach (informacje w prasie, na stronach internetowych, itp.),
 • Systematycznie dokumentujemy i upowszechniamy nasze działania.

Oceny działań naszej szkoły dokonała Kapituła Konkursu powołana przez Warmińsko– Mazurskiego Kuratora Oświaty, pana Krzysztofa Marka Nowackiego, w skład której weszły przedstawiciele następujących instytucji:

1. Kuratorium Oświaty w Olsztynie,
2. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
4. Delegatura IPN w Olsztynie

Nasze sprawozdanie opierało się o opis działań podejmowanych przez Zespół Szkół w okresie ostatnich kilku lat, czyli m.in.:

- Organizacja wycieczek propagujących wiedzę o  lokalnych miejscach pamięci,

- Organizowanie spotkań z pracownikami IPN,

- Organizowanie konkursów historycznych, w tym o tematyce regionalnej oraz uczestnictwo w konkursach pozaszkolnych,

- Organizacja montaży słowno-muzycznych poświęconych Lubawie,

- Organizacja konkursu na najlepszą inscenizację legend Ziemi Lubawskiej,

- Organizacja akademii szkolnych poświęconych tematyce historycznej, narodowej, upamiętniającej nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół,

- Organizacja spotkań  - żywa lekcja historii,

- Współpraca z Biblioteką Miejską w Lubawie ukierunkowana na kultywowanie wiedzy historycznej w aspekcie regionalnym,

- Organizacja pogadanek poświęconych Ziemi Lubawskiej,

- Złożenie wniosku o udziale Zespołu Szkół w obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa,

- Udział w międzynarodowej konferencji pt.: „Kopernik na Ziemi Lubawskiej”,

- Wycieczka do Biblioteki Narodowej i Muzeum Powstania Warszawskiego,

- Udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa,

- Organizacja szkolnych konkursów: mitologicznych, recytatorskich, literackich i udział młodzieży w konkursach pozaszkolnych,

- Ekspozycja w Bibliotece Zespołu Szkół tablic– „Wybitni absolwenci”.

- Udział Zespołu Szkół w inicjatywie Zakopania Kapsuły Czasu na Rynku w Lubawie.

- Popularyzacja i archiwizacja działań związanych z pracą ukierunkowaną na zdobycie Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

Certyfikat jest nam przyznany na okres 3 lat. Po upływie tego czasu mamy prawo ponownie ubiegać się o ten dokument. Certyfikat nadaje rangę przedsięwzięciom podejmowanym przez naszą szkołę, która staje się wzorem do naśladowania. Uzyskuje ona prawo posługiwania się tytułem w oficjalnych sytuacjach. Ponadto zostaje wpisana do rejestru Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Rejestr ten jest publikowany na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

(info: ZS w Lubawie)

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie

Koordynatorem działań podjętych w celu uzyskania certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu” w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie była polonistka pani Bernardeta Kozicka. Od września 2016 roku do czerwca 2017 roku były realizowane różnorodne projekty, przedsięwzięcia, konkursy, apele upamiętniające ważne wydarzenia historyczne, wycieczki turystyczno – krajoznawcze, zajęcia terenowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, rozrywki towarzyskie, zawody sportowe i turnieje. Młodzież aktywnie uczestniczyła w kulturalnych i patriotycznych wydarzeniach odbywających się na terenie Iławy, powiatu i województwa. Uczniowie kultywowali polskie tradycje narodowe, chrześcijańskie; poznawali bogactwo polskiego dziedzictwa kulturowego, w tym literackiego, językowego, przyrodniczego, architektonicznego czy kulinarnego. Pielęgnowali również tradycje naszej szkoły, które z biegiem lat weszły na stałe do szkolnego kalendarza. Powyższe działania były realizowane przy współpracy z różnymi instytucjami pozaszkolnymi i  miały szeroki zasięg oddziaływania. Należy podkreślić, że w realizację zaplanowanych zadań byli zaangażowani wszyscy nauczyciele naszego zespołu. Ich determinacja i pomysłowość uaktywniła bardzo szerokie grono młodzieży. Przyczyniła się do odkrycia wielu talentów wśród uczniów, na przykład talentu plastycznego, muzycznego czy organizatorskiego.

Część działań w ramach projektu łączyła się bądź oscylowała wokół naszej narodowej epopei – „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza (np. polskie zwyczaje i obyczaje). Z tego powodu na zakończenie  - nauczyciele i najaktywniejsi uczniowie – wzięli udział w „Uczcie staropolskiej”, wzorowanej ucztą soplicowską. Na tej nietypowej radzie pedagogicznej zaproszonych gości obowiązywał uroczysty strój: panie były ubrane w piękne sukienki, a we włosach miały wianek lub wpięte kwiatki (tak jak Zosia w dniu zaręczyn), natomiast panów obowiązywał koszula z wyłożonym kołnierzem (wzorowanym na Słowackim). Smaczne potrawy, piękne stroje, ukwiecona sala, uśmiech i wzajemna życzliwość oraz żywiołowa konwersacja – to wszystko z pewnością nawiązywało do uczt staropolskich i utwierdzała wszystkich, że jesteśmy wspólnotą, którą łączą: język, kultura i historia.

(info: ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku)