XXXVI sesja Rady Powiatu Iławskiego

sesja RP26 października (czwartek) godz. 12.00 odbędzie się XXXVI sesja Rady Powiatu Iławskiego.

 

 


Porządek obrad przewiduje m.in.:

1. przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017,
2. podjęcie uchwał w sprawach:
a. stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Iławie wchodzącym w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie,
b. stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kisielicach wchodzącym w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich
w Kisielicach,
c. stwierdzenia przekształcenia trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Iławie wchodzącym w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie,
d. stwierdzenia przekształcenia trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kisielicach wchodzącym w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach,
e. stwierdzenia przekształcenia trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej
w branżową szkołę I stopnia w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie,
f. stwierdzenia przekształcenia trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej
w branżową szkołę I stopnia w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie,
g. stwierdzenia przekształcenia trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej
w branżową szkołę I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Iławie wchodzącym w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie,
h. stwierdzenia przekształcenia trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej
w branżową szkołę I stopnia w Zespole Szkół w Lubawie,
i. stwierdzenia przekształcenia trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej
w branżową szkołę I stopnia w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu,
j. stwierdzenia przekształcenia trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej
w branżową szkołę I stopnia w Zespole Szkół Rolniczych im. Heleny
i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach,
k. stwierdzenia przekształcenia trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej
w branżową szkołę I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kisielicach wchodzącym w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Heleny
i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach,
l. stwierdzenia przekształcenia szkoły policealnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie,
m. stwierdzenia przekształcenia szkoły policealnej w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie,
n. stwierdzenia przekształcenia szkoły policealnej w Zespole Szkół w Lubawie,
o. stwierdzenia przekształcenia szkoły policealnej w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu,
p. stwierdzenia przekształcenia szkoły policealnej w Zespole Szkół Rolniczych
im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach,
q. zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną
w 2017 roku,
r. wprowadzenia zmian w Statucie Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego
w Iławie,
s. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Iławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Iławski oraz warunków
i zasad korzystania z tych przystanków,
t. uchwalenia Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok,
u. ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego na rok 2018,
v. ustalenia na 2018 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie,
w. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017-2023,
x. zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok.
3. informacja dot. złożonych oświadczeń majątkowych za 2016 rok:
a. Radnych,
b. pozostałych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych.