Rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji”

wizualizacja szpitalRozpoczęto realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji”. Głównym jego celem jest „Lepsza jakość życia społeczności zamieszkujących obszary problemowe poprzez udostępnienie przestrzeni publicznej do świadczenia usług medycznych”. Realizacja projektu pozwoli na zagospodarowanie obszaru stanowiącego przestrzeń publiczną. Dzięki nadaniu mu nowych walorów funkcjonalnych i estetycznych zostanie podniesiona atrakcyjność społeczna tego terenu.

 

Wartość projektu ogółem: 1 815 757,71 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 815 757,71 zł
Kwota dofinansowania: 1 543 394,05 zł
Wkład własny: 272 363,66 zł


        Realizatorem projektu jest Powiat Iławski, a przygotowany on został we współpracy z Powiatowym Szpitalem im. Władysława Biegańskiego w Iławie. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej 8 „Obszary wymagające rewitalizacji”, Działania 8.1 – „Rewitalizacja obszarów miejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 została podpisana 27 czerwca 2017 r.

Realizowana inwestycja będzie służyła jako miejsce wypoczynku i rekreacji pacjentów szpitala oraz osób odwiedzających. Pełny zakres przedsięwzięcia obejmuje zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym przyłączy: elektroenergetycznego, wodociągowego, telekomunikacyjnego oraz kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano nasadzenia krzewów, niskiej i wysokiej zieleni oraz średniowysokich drzew. Zagospodarowanie przestrzeni obejmuje również wyposażenie w niezbędne obiekty małej architektury takie jak drewniane altany ogrodowe oraz ławki parkowe. W ramach prac sanitarnych przewidziano wykonanie ścian wodnych z niecką, jak również system nawadniania zieleni. Teren wyposażony zostanie w sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnych w postaci profesjonalnej, wielostanowiskowej stacji do treningów typu crossfit. Zostanie wykonane oświetlenie niskie i wysokie. Obiekt będzie monitorowany. Przewidziano również 18 dodatkowych miejsc parkingowych. Zastosowane materiały, wyposażenie, nachylenie terenu, szerokość ścieżek będą przystosowane do poruszania się osób o ograniczonej zdolności ruchowej.

Projekt bezpośrednio odnosi się do dążenia przez samorząd powiatowy do podniesienia jakości życia mieszkańców powiatu iławskiego, w tym miasta Iławy. Inwestycja ma służyć rozwojowi wysokiej jakości usług rehabilitacyjnych, a tym samym podniesieniu standardu usług medycznych oraz zwiększeniu dostępności do świadczeń udzielanych przez Powiatowy Szpital w Iławie.

Poglądowa wizualizacja projektu pn. „Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji”.

wizualizacja szpital

loga projekt