RUSZA NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJE

fotowoltaikaWydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie informuje, iż 3 lipca 2017 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Powiatu Iławskiego budowy przydomowych mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – instalacji fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych.

     Zgodnie z przyjętym „Regulaminem udzielania dotacji celowych z budżetu powiatu iławskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną”, wnioski będą mogły składać osoby planujące inwestycję na nieruchomości, której są właścicielem, znajdującej się na terenie powiatu iławskiego. Dotacje przyznawane będą na zakup i montaż typowo przydomowych instalacji fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych, których moc nie może przekraczać 8 kW. Kwota dotacji zależna będzie od mocy instalacji i wyniesie 2 000 zł za każdy 1 kW projektowanej instalacji.
     Do wniosku należy dołączyć szczegółowy opis planowanej inwestycji, plan finansowy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy zadania. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do przyznania dotacji oraz zawarcia pomiędzy Powiatem Iławskim a wnioskodawcą umowy o udzieleniu dotacji celowej. Dopiero wtedy można przystąpić do prac związanych z inwestycją, gdyż regulamin nie przewiduje finansowania zadań wcześniej zrealizowanych. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności składania, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie powiatu.
    Wnioski wypełnione w sposób czytelny wg wzoru (dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa lub w wersji papierowej w pokoju 314), należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Iławie (p. 115), ul. Gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława.