XXXIV sesja Rady Powiatu Iławskiego

sesja RP29 czerwca (czwartek) o godz. 12.00 odbędzie się XXXIV sesja Rady Powiatu Iławskiego.

 

 


Porządek obrad przewiduje m.in.:

 1. przyjęcie rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego Powiatowego Szpitala w Iławie za rok 2016,
 2. przyjęcie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie,
 3. informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie iławskim za rok 2016,
 4. informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu iławskiego za 2016 rok,
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia woli przystąpienia z Gminą Iława do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Rudzienicach – ul. Lipowa” w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej  Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019" i zabezpieczenia w budżecie na 2018 rok środków finansowych na realizację tego zadania,
  2. powierzenia Gminie Kisielice realizacji zadań – budowa i remont chodników na terenie gminy Kisielice,
  3. wyrażenie zgody na zbycie aktywów trwałych przez Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego w Iławie,
  4. nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Iławie przy ulicy H. Sucharskiego,
  5. uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego,
  6. rozpatrzenia petycji dotyczącej modernizacji drogi powiatowej nr 1313N na odcinku Wikielec- Szeplerzyzna,
  7. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017-2023,
  8. zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok,
  9. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Iława.