INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

logo rada ngoW związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” oraz budżetu powiatu na 2018 r. zapraszamy do składania propozycji zapisów dotyczących pozafinansowej współpracy powiatu z NGO, które mogłyby być zawarte w Programie na 2018 r.

Propozycje należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Iławie do 25.08.2017 r. (I piętro, pokój 115).

Informujemy również o możliwości składania propozycji zadań publicznych, które będą realizowane w ramach otwartego konkursu ofert oraz inicjatywy lokalnej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Propozycje powinny zawierać:
1. rodzaj i nazwę zadania publicznego,
2. opis zadania wraz z określeniem celu, zakresu rzeczowego, zakładanych rezultatów, jak również adresatów zadania,
3. sugerowany termin realizacji zadania,
3. kalkulację kosztów z podziałem na planowane źródła finansowania.

Propozycje należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Iławie do 01.09.2017 r. (I piętro, pokój 115).

Spośród zgłoszonych propozycji Zarząd Powiatu Iławskiego wybierze te, które będą priorytetowe z punktu widzenia realizacji zadań powiatu i przedłoży do zatwierdzenia Radzie Powiatu Iławskiego.Na realizację wybranych zadań Powiat Iławski zabezpieczy środki w budżecie powiatu na 2018 r.

 
Zachęcamy do składania propozycji.
Informacji udzielają pracownicy Starostwa Powiatowego w Iławie:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
(Agnieszka Zabłotna – pok. 116, tel. 89/649 07 36)
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa  
(Katarzyna Marchelek – pok. 113, tel. 89/649 08 38).