XXXIII sesja Rady Powiatu Iławskiego

sesja RP25 maja (czwartek)  godz. 12.00 odbędzie się XXXIII sesja Rady Powiatu Iławskiego.

 

 

Porządek obrad przewiduje m.in.:

 1. ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie iławskim za 2016 rok,
 2. podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok,
 2. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Iławskiego,
 3. zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2017,
 4. zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego,
 5. zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielenia dotacji celowych z budżetu Powiatu Iławskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 6. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017-2023,
 7. zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok
 8. pozostawienia bez rozpoznania skargi dotyczącej złego stanu drogi,