Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego

logo rada ngo15 maja o godz. 13:00 w Ośrodku Wsparcia prowadzonym przez Stowarzyszenie „PROMYK” odbędzie się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego.

Tematem posiedzenia m. in. będzie zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Iławskiego:

  1. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2017,
  2. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Iławskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
  3. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego.