XXXII sesja Rady Powiatu Iławskiego

sesja RP27 kwiatnia (czwartek) o godz. 12.00 odbędzie się XXXII sesja Rady Powiatu Iławskiego.


Porządek obrad przewiduje m.in.:

 1. przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Szpitala w Iławie za rok 2016 w zakresie: realizacji  zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem na podstawie informacji dyrektora szpitala – dyr. Powiatowego Szpitala I. Orkiszewska, 
 2. przyjęcie informacji z realizacji „Programu współpracy powiatu iławskiego
  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  za rok 2016 – ref. dyr. Wydz. OSO M. Jaworska,
 3. podjęcie uchwał w sprawach:
  1. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu iławskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - ref. dyr. PZD L. Tatarek,
  2. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadań związanych z utrzymaniem oraz rozwojem infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia pt. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013 – dyr. Wydz. OSO M. Jaworska,
  3. zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok – ref. Skarbnik Powiatu B. Szoka.