Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa

budynek120 kwiatnia br. (czwartek) o godz. 13.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa.

 


Tematy omawiane podczas posiedzenia to:

  1. analiza wykonania budżetu powiatu za rok 2016 w zakresie spraw dot. właściwości Komisji i wydanie opinii Komisji,
  2. informacja o stopniu realizacji „Programu rozwoju systemu pieczy zastępczej na terenie powiatu iławskiego za 2016-2017”,
  3. informacja z realizacji „Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych powiatu iławskiego na lata 2012-2016” za 2016 rok,
  4. zaopiniowanie sprawozdania z działalności Powiatowego Szpitala w Iławie za rok 2016 w zakresie dot.: realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń na podstawie informacji dyrektora Szpitala,
  5. funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Lubawie (wyjście Komisji do DPS w Iławie).