XXXI sesja Rady Powiatu Iławskiego

sesja RP30 marca ( czwratek) o godz. 12.00 odbędzie się XXXI sesja Rady Powiatu Iławskiego.


Porządek obrad przewiduje m.in.:

 1. nformację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu za rok 2016 – ref. Komendant PPSP w Iławie bryg. M. Jasiński,
 2. przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji za rok 2016 oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego – ref. Komendant Powiatowy Policji w Iławie – ref. mł. inspektor R. Mikusik,
 3. przyjęcie sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie iławskim za 2016 rok – ref. dyr. PCPR J. Rynkowska.,
 4. podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie za rok 2016 – ref. dyr. PCPR J. Rynkowska,
  2. zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Lubawie – ref. dyr. DPS M. Kaucz,
  3. zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Suszu – ref. dyr. DPS H. Stańczyk,
  4. dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych  na obszarze powiatu iławskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. – ref. dyr. Wydz. EKSP J. Kolman,
  5. określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Starosty Powiatu Iławskiego uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, będących mieszkańcami powiatu iławskiego – ref. dyr. Wydz. EKSP J. Kolman,
  6. powierzenia prowadzenia zadania w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów – ref.  dyr. Wydz. EKSP J. Kolman,
  7. udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na organizację Konferencji p.n. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” - ref. referent Wydz. EKSP J. Babecka,
  8. ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu powiatu iławskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – ref. dyr. Wydz. OŚR W. Harmaciński,
  9. udzielenia Gminie Wiejskiej Iława pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Gulb-Skarszewo” – ref. dyr. PZD L. Tatarek,
  10. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania Remont nawierzchni ulic w miejscowości Susz w  ciągu drogi wojewódzkiej nr 521- ref. dyr. PZD L. Tatarek,
  11. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017-2023 – ref. Skarbnik Powiatu B. Szoka,
  12. zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok – ref. Skarbnik Powiatu B. Szoka.